Category Archives: Khai Hải Quan

Hướng dẫn cập nhật chữ ký số vào tài khoản hải quan (Trường hợp nhiều hơn 2 chữ ký số)

Tổng quan: Trong trường hợp Doanh nghiệp chuyển đổi chữ ký số từ NCC khác sang NewCA hoặc dùng nhiều chữ ký số NewCA. Doanh nghiệp cần cập nhật CKS NewCA mới vào tài khoản Hải Quan để có thể làm các thủ tục giao dịch Hải quan điện tử. Nhà cung cấp chữ kí […]

Hướng dẫn sửa lỗi tài khoản chưa cập nhật thông tin chữ kí số khi đăng nhập vào hệ thống hải quan

Tổng quan: Khi đăng nhập vào tài khoản Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS báo lỗi “Tài khoản chưa cập nhật thông tin chữ kí số, vui lòng cập nhật thông tin chữ kí số” Nguyên nhân là do từ cuối năm 2016 Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS thay đổi, […]

Hướng dẫn đăng ký thêm User ID để khai hải quan

Tổng quan: Trong trường hợp doanh nghiệp đã có tài khoản hải quan nhưng muốn đăng ký thêm User ID để khai hải quan với chữ ký số. Nhà cung cấp chữ ký số xin hướng dẫn cách Thêm số lượng User ID với chữ ký số NewCA như sau: Điều kiện môi trường: Máy tính được […]

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ủy quyền trích nợ trên cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7

Nhằm đáp ứng quy định về an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 https://epayment.customs.gov.vn, Tổng Cục Hải Quan đã tiến hành xây dựng bổ sung một số chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan […]

Hướng dẫn import chứng thư số để cập nhật tài khoản hải quan

Tổng quan: Khi sử dụng chữ ký số mới để đăng nhập vào tài khoản hải quan thông báo lỗi “Thông Tin chữ ký số không khớp”. Nguyên nhân do tài khoản quản trị hải quan đang lưu trữ một chữ ký số khác chữ ký số đang sử dụng. Doanh nghiệp cần sử dụng […]

Lỗi không đọc được chữ ký số khi đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản hải quan

Tổng quan: Khi đăng ký tài khoản quản trị Hải quan điện tử hoặc đăng nhập vào tài khoản quản trị VNACCS trên trang http://103.248.160.14 nếu bạn gặp lỗi không đọc được chữ ký số khi đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản hải quan như sau: Nguyên nhân do máy tính chưa nhận Chữ ký số […]

Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNACCS

Tổng quan: Trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản hải quan và cần xem lại các thông tin tài khoản để có thể truyền được tờ khai hải quan.Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNACCS như sau: Điều kiện môi trường: Máy tính […]

Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trong tài khoản hải quan

Tổng quan: Trong trường hợp chuyển đổi, gia hạn chữ ký số doanh nghiệp cần cập nhật chữ kí số vào tài khoản Hải Quan để có thể làm các thủ tục với Hải Quan. Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn cập nhật chữ ký số trong tài khoản hải quan […]

Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Tổng quan: Để sử dụng chữ ký điện tử khi khai báo hồ sơ trên cổng thông tin Một cửa Quốc gia https://vnsw.gov.vn/, doanh nghiệp cần phải đăng ký mục “ Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số” điện tử với hải quan trên trang https://www.customs.gov.vn. Nhà cung cấp chữ ký số NewCA  xin hướng […]

Hướng dẫn đăng kí tài khoản VNACCS

Tổng quan: Tài khoản khai báo VNACCS giống như Account kết nối với Hải quan trên hệ thống khai báo điện tử V4 nhưng có sự thay đổi về các thông số, cách thức đăng ký. Một doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều tài khoản khai báo khác nhau, mỗi tài khoản tương ứng […]